Czyn Młodych

Czyn Młodch, nr 1(2) Katowice 28 marzec 1945
Świetlica a kultura polska na Śląsku - na początku artykułu Adam pisze o dużym wpływie "niemczyzny" na Śląsku, przypisując ten stan rzeczy zaniedbaniu przez państwo tych ziem zarówno przed, jak i po 1939 roku. Zwraca uwagę na konieczność zmiany tego obrazu poprzez zaszczepianie i rozwój kultury polskiej na Śląsku. Posłużyć temu ma rozwój szkolnictwa powszechnego, średniego i wyższego, oraz świetlice przy każdym zakładzie pracy. Właśnie świetlicom i Domom Kultury poświęcony jest w dalszej części ten artykuł. Adam stwierdza, że właśnie te instytucje mają być "zniczem wiecznie gorejącym polskości". Świetlice mają wychodzić naprzeciw potrzebą zainteresowań społeczeństwa, być krzewicielką kultury polskiej, miejscem wytchnienia, nauki, odpoczynku i godziwej zabawy. Środkami do tego ma być właśnie rozwój na całym Śląsku świetlic we wsiach, osadach i zakładach pracy, a w gminach i dzielnicach miejskich - Domów Kultury.
Do tej wielkiej akcji odniemczania Śląska Adam zachęca wszystkich, proponując do tego narzędzia w postaci książek, gazet, słuchowisk radiowych, odczytów, pogadanek dyskusyjnych, zespołów teatralnych, muzycznych, śpiewaczych, sportowych, literackich i innych. Na końcu Adam zachęca: "Budujmy! Budujmy twierdzę nie z żelaza i betonu na ziemi, ale z kultury polskiej w duszach polskich. Takie twierdze są daleko trwalsze i odporniejsze. Piekielne bramy germanizmu nie zmogą ich nigdy."

Powrót do artykułów Adama

Powrót do działu Publikacje